บริษัท มีตังค์การบัญชี จำกัด

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษา ด้านบัญชีและภาษีอากร
 
ติดต่อเรา
About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มีตังค์การบัญชี จำกัด

เดิมได้ตั้งสำนักงานเล็กๆ ชื่อมีตังค์การบัญชี มากกว่า10ปี และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจแก่ลูกค้าจึงได้ดำเนินการจดทะเบียนรูปแบบบริษัท ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ในชื่อ บริษัท มีตังค์การบัญชี จำกัด

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษา ด้านบัญชีและภาษีอากร เรามีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จากการทำงานอันยาวนาน มีความยินดี ให้บริการแด่ทุกท่าน ด้วยคุณภาพ ซื่อสัตย์ ราคายุติธรรม

มีตังค์การบัญชีเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน หรือ สำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร ให้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหรือดำเนินการ อื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของ กรมสรรพากร

ปัจจุบันมี พนักงานจบการศึกษา และกำลังศึกษาในระดับ  ปริญญาตรีทางบัญชี  5 คน บันทึกบัญชีทุกเดือน กิจการสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ทันที

จำนวนลูกค้า

ข้อมูล ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2560

Our Service

บริการของเรา

บริการทางบัญชีและภาษีอากร

ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ

บริการที่ปรึกษา

อยากทำบัญชีเอง แต่ไม่มั่นใจในตัวพนักงานบัญชี พนักงานบัญชีอธิบายไม่ได้ว่า ทำไมบริษัทถึงขาดทุน ทำไมบริษัทถึงกำไร

บริการจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ และชำระบัญชีนิติบุคคล

บริการด้านรับทำเงินเดือน

เราให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน, การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน

บริการขอวีซ่าและเวิร์คเพอร์มิท

บริการขอวีซ่า(Thailand Visa )ประเทศไทย และบริการของเวิร์คเพอร์มิท(Thailand Work Permit)

บริการทางบัญชีและภาษีอากร

 • ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ
 • ให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร

บริการที่ปรึกษา

ในการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

อยากทำบัญชีเอง แต่ไม่มั่นใจในตัวพนักงานบัญชี   พนักงานบัญชีอธิบายไม่ได้ว่า ทำไมบริษัทถึงขาดทุน ทำไมบริษัทถึงกำไร ไม่มั่นใจว่างบการเงินที่พนักงานบัญชีทำอยู่ ถูกต้อง เชื่อถือได้หรือไม่ ซื้อโปรแกรมบัญชีมาใช้ แต่ทำงานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ ข้อมูลทางบัญชีที่ผ่านมาเชื่อไม่ได้ ต้องการหาข้อเท็จจริงเพื่อเริ่มต้นใหม่

บริการจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ และชำระบัญชีนิติบุคคล

บริการด้านรับทำเงินเดือน

(PAYROLL OUTSOURCING)

เราให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน, การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน, รวมถึงการทำเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน เราให้บริการระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และทางเรามีคนดูแลระบบให้ตลอด บริการรับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing)

บริการขอวีซ่าและเวิร์คเพอร์มิท

(Visa and Work Permit)  

บริการขอวีซ่า (Thailand Visa )ประเทศไทย และบริการของเวิร์คเพอร์มิท (Thailand Work Permit) ของประเทศไทย
Price

ค่าบริการ

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ และชำระบัญชีนิติบุคคล

ยื่นแบบประจำเดือน

ประกอบด้วย

 • ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 •  จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

*** สำนักงานบัญชีดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ***

ยื่นแบบประจำปี

ประกอบด้วย

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)

ค่าบริการปิดบัญชีรายเดือน

ประกอบด้วย

 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลอง
 • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการสำหรับการทำบัญชีประจำเดือน ขึ้นอยู่กับรายการค้าต่อเดือน เช่นจำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย,การเข้า-ออกของพนักงาน, ซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, จ่ายเงินสดย่อย, รายการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น

*** กิจการเปิดใหม่ ไม่มีรายการซื้อขาย คิดค่าบริการยื่นแบบภาษี ภ.พ.30,ภ.ง.ด.(ถ้ามี) 1,000 บาท ต่อเดือน ***

*** บริการยื่นแบบ ภ.ด.ง.90,91  1,000 บาทต่อปี ***

*** ยื่นแบบขอรับประโยชน์ทดแทนเงินประกันสังคม 1,000 บาทต่อครั้ง ***

    

จำนวนรายการค้าค่าบริการเดือนละ
  ไม่มีรายการซื้อ-ขาย        1,000 บาท
           1 – 20   รายการ        2,000 บาท
         21 – 70   รายการ        2,500 บาท
         71 – 120  รายการ        3,000 บาท
       121 – 170  รายการ        3,500 บาท
       171 – 220  รายการ        4,000 บาท
       221 – 270  รายการ        4,500 บาท
       271 – 320  รายการ        5,000 บาท
       321 – 370  รายการ        5,500 บาท

* กรณีต้องการให้ปิดบัญชีมากกว่า 1 ครั้งต่อปี คิดค่าปิดบัญชีครั้งละ 3,000 บาท*

***กรณีค่าบริการรายเดือน จะไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มอีก นอกจากค่าสอบบัญชี***

ค่าบริการปิดบัญชีรายปี

มีดังนี้

จำนวนรายการค้าค่าบริการเดือนละ
เริ่มต้นที่ 1 – 20 รายการ1,000 บาท
21-70     รายการ2,000 บาท
71-120   รายการ2,500 บาท
121-170 รายการ3,000 บาท
171-220 รายการ3,500 บาท
221-270 รายการ4,000 บาท
271-320 รายการ4,500 บาท
321-370 รายการ5,000 บาท

ลูกค้าจะต้องยื่นภาษีได้แก่ ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53,ภ.พ.30 รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคมเองทุกเดือน

ค่าบริการเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน
(เฉพาะบริษัท จำกัด) ยื่นบอจ. 5

ประกอบด้วย

 • ประกาศลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน
 • ส่งหนังสือเชิญประชุมไปทางไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • ยื่นบอจ. 5 กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ 20,000 บาท
 • ค่าบริการสำหรับการเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน คือ 3,000 บาท ต่อ ปี

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอบริการเพิ่มเติมคือ บริการเข้าพบสรรพากรซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องเข้าพบเป็นบางครั้ง ซึ่งจะคิดค่าบริการเพิ่ม 3,000 บาทต่อครั้ง (เฉพาะเมื่อมีหมายเรียกจากสรรพากรและได้รับอนุมัติโดยการมอบอำนาจจากท่านแล้วเท่านั้น)

บริษัทฯ ต้องการความช่วยเหลือจากพนักงานของท่านเพื่อจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพื่อการบันทึกบัญชีเช่น ทะเบียนจ่ายเช็ค, ใบสำคัญต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้การจัดทำบัญชีได้ทันเวลาบริษัทฯ กำหนดราคาข้างต้นจากการประมาณเวลาที่คาดว่าจะต้องใช้ รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าโทรศัพท์, แฟกซ์ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับภาระความรับผิดชอบที่ได้รับและความชำนาญของพนักงานที่ได้รับมอบหมาย

การเก็บค่าบริการ

 • บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าทำบัญชีเดือนแรกทันที เมื่อท่านตกลงตามใบเสนอราคานี้
 • กรณีหากพบว่า รายการค้ามีจำนวนมากกว่าที่แจ้งไว้  ทางบริษัทฯ ขออภัยที่จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม และปรับราคาตามจริงย้อนหลัง
 • กรณีทำบัญชีย้อนหลัง บริษัทฯ จะคิดค่าบริการตั้งแต่เดือนที่มีรายการค้า เป็นต้นไป
 • กรณีลูกค้าชำระบริการล่าช้าเกินกว่าวันที่ระบุ จะมีค่าติดตามครั้งละ 500 บาท
 • บริการทำเงินเดือน เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ต่อเดือน ต่อจำนวนพนักงาน 10 คน
Our Team

ทีมของเรา

Ketsiree Tangsen

Ketsiree Tangsen

Accounting Manager

 
Pornpol Lumbut

Pornpol Lumbut

Account Officer

 

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Wilawan Kanchiang

Wilawan Kanchiang

Marketing Manager

 
Dolkamon Saartkaew

Dolkamon Saartkaew

Office Assistant

Manutsanun Duangwisatsilp

Manutsanun Duangwisatsilp

Senior Accountant

 
Watcharaphat Saartkaew

Watcharaphat Saartkaew

IT Support

เลขที่ 233/38

อาคารลุมพินีอ่อนนุช46 A2  ชั้น3 ห้องที่313 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

085-145-6614

Ketsiree Tangsen
ติดต่องานบัญชีและจดทะเบียน

081-927-1238

ติดต่องาน Visa Service

ketsireet

Line Id
Contact Us

ติดต่อเรา

บริการที่สนใจ